`


Algemene voorwaarden Startpunt Begaafd

Artikel 1 Algemeen

Startpunt Begaafd is opgericht door Anneke Craanen-van Teunenbroek, gevestigd en kantoorhoudend te Flevoland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61666491. Startpunt Begaafd richt zich op het coachen van jongeren met een hoog ontwikkelingspotentieel en is aangesloten bij het landelijke ECHA netwerk.

Artikel 2 Definities
In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities.
Cliënt: De wederpartij van Startpunt Begaafd, de ouders/verzorgers van de jongere die Diensten van Startpunt Begaafd afneemt, dan wel met wie Startpunt Begaafd een overeenkomst aangaat of met wie Startpunt Begaafd in onderhandeling is over het sluiten van een Overeenkomst.
Overeenkomst: Iedere overeenkomst die tussen Startpunt Begaafd en Cliënt tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle handelingen ter uitvoering van die overeenkomst en, achteraf bezien, alle handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.
Diensten: Alle diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.

Artikel 3 Eigen verantwoording Cliënt
3.1 Startpunt begaafd is geen vervanger van een arts of andere specialistische hulp. Startpunt Begaafd raadt Cliënten altijd aan om een medische oorzaak van klachten uit te sluiten.
3.2 Iedere Cliënt is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor zijn of haar aanmelding, fysiek en psychisch welzijn en eventuele behoefte aan aanvullende of opvolgende begeleiding of therapie. Ouders dragen deze verantwoording voor hun kinderen.

Artikel 4 Toepasselijkheid
4.1 Deze voorwaarden maken bij uitsluiting deel uit van alle overeenkomsten en zijn bij uitsluiting van toepassing op alle overige handelingen en rechtshandelingen van Startpunt Begaafd en Cliënt, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen en wordt een exemplaar hiervan uitgereikt.
4.2 Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Startpunt Begaafd en de Cliënt in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
4.3 Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met Startpunt Begaafd zijn overeengekomen.

Artikel 5 Offertes en totstandkoming van Overeenkomsten
5.1 Alle offertes en aanbiedingen van Startpunt Begaafd zijn vrijblijvend. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover Startpunt Begaafd de acceptatie van de offerte en/of aanbieding schriftelijk bevestigt of uitvoering geeft aan de geoffreerde werkzaamheden.
5.2 Offertes en aanbiedingen zijn slechts indicatief, opgesteld op basis van de bij het opstellen van de offerte bekende omstandigheden en uitgaande van stipte medewerking door Cliënt. De Overeenkomst tussen Startpunt begaafd en Client wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6. Uitvoering van overeenkomsten
6.1 Startpunt Begaafd zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Cliënt zal aan Startpunt Begaafd alle gegevens, waarvan Startpunt Begaafd aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Startpunt Begaafd worden verstrekt.
6.2 Indien de voorgaande gegevens niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Startpunt Begaafd het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de Cliënt.
6.4 Startpunt begaafd is verplicht tot geheimhouding van alles wat er is besproken tijdens of in het kader van de coaching. Voor overleg met derden in het belang van het kind, wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger. Startpunt Begaafd houdt zich aan de meldcode kindermishandeling en de meldcode huishoudelijk geweld.
6.4 In geval van overmacht is Startpunt Begaafd niet aansprakelijk voor schade zijdens Cliënt wegens het niet, ontijdig of onjuist voltooien van overeengekomen Diensten door Startpunt Begaafd. Onder overmacht in deze zin wordt onder andere ziekte of arbeidsongeschiktheid of bijzondere privé omstandigheden van de coach van Startpunt Begaafd verstaan.
6.5 Op schriftelijk materiaal dat door Startpunt Begaafd bij de uitvoering van haar werkzaamheden aan Cliënt of aan bij Cliënt betrokken derden ter beschikking wordt gesteld, rust auteursrecht van derden; het is Cliënt en de bij haar betrokken derden aan wie dit materiaal ter beschikking mocht worden gesteld, dan ook niet toegestaan om dit materiaal te verveelvoudigen of anderszins daarvan gebruik te maken op andere wijze dan door Startpunt Begaafd bij de uitvoering van de overeenkomst beoogd.

Artikel 7 Prijzen, betaling en verzuim
7.1 De uurtarieven van Startpunt Begaafd zijn uitgedrukt in Euro en staan op de website. Het honorarium zal worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Startpunt Begaafd, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
7.2 Kort overleg, telefonisch of per mail is bij de begeleiding inbegrepen. Indien meer tijd nodig is ( meer dan een kwartier) wordt in overleg een afspraak gemaakt voor een gesprek volgens uurtarief.
7.3 Cliënt zal de hem in rekening gebrachte bedragen zonder verrekening of opschorting binnen 14 dagen na factuurdatum aan Startpunt Begaafd betalen.
7.4 Door het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Cliënt in verzuim. Startpunt Begaafd stuurt na verstrijken van de betalingstermijn 2x een betalingsherinnering. Indien niet binnen 14 dagen na datum van de 2e betalingsherinnering aan de betalingsplicht is voldaan, wordt Cliënt aan Startpunt Begaafd alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd. Bij betalingsachterstand is Startpunt Begaafd gerechtigd verdere begeleiding op te schorten, totdat de ouders/verzorgers aan de betalingsverplichting hebben voldaan.
7.5 In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Startpunt Begaafd en de verplichtingen van de Cliënt jegens Startpunt Begaafd onmiddellijk opeisbaar.
7.6 Indien bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren wordt afgezegd, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij afmelden korter dan 24 uur, zal dit wel het geval zijn. Tijdig verzetten van de afspraak is mogelijk, telefonisch of per email.

Artikel 8 Wijziging prijzen
8.1 Tariefswijzigingen worden minimaal een maand van tevoren aangekondigd. Wijziging van tarief zal nooit plaatsvinden binnen 3 maanden na afsluiten van de Overeenkomst.
8.2 De Cliënt heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als meer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst het tarief wordt verhoogd, tenzij bij de overeenkomst bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de overeenkomst zal worden verricht.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Het advies en de begeleiding van Startpunt Begaafd is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing of het resultaat te garanderen.
9.2 De leerling zal zichzelf verder ontwikkelen in zijn/haar eigen proces. Startpunt Begaafd is nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Startpunt Begaafd. Voor lichamelijke en psychische klachten van de jongere, raadt Startpunt Begaafd aan om altijd contact op te nemen met een arts.
9.3 Indien Startpunt Begaafd aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Startpunt Begaafd beperkt tot het bedrag tot maximaal tweemaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door Startpunt Begaafd aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat Startpunt Begaafd overeenkomstig de verzekering draagt.
9.4 De Cliënt dient de schade waarvoor Startpunt Begaafd aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10 dagen na het ontstaan van de schade aan Startpunt Begaafd te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
9.4 Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Startpunt Begaafd vervalt binnen één jaar nadat de Cliënt bekend is geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.

Artikel 10 Klachtenprocedure
10.1 Klachten over de verrichtte werkzaamheden dienen door de Cliënt binnen 8 dagen na ontdekking doch in ieder geval binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Startpunt Begaafd.
10.2 Indien de klacht gegrond is, zal Startpunt Begaafd de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
10.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Startpunt begaafd slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 9. Indien men niet tevreden is over de afhandeling van de klacht, kan men zich wenden tot de bevoegde rechter.

Artikel 11 Beëindiging van Overeenkomsten
Overeenkomsten die niet een bepaald resultaat tot voorwerp hebben en die bovendien voor onbepaalde tijd zijn gesloten, kunnen door elk der partijen worden opgezegd met inachtneming van een termijn van een maand.

Artikel 12 Wijziging voorwaarden
12.1 Deze voorwaarden kunnen door enkele mededeling door Startpunt Begaafd aan Cliënt worden gewijzigd.
12.2 Bij gebreke van protest binnen 30 dagen na mededeling gelden de gewijzigde Voorwaarden vanaf de dag der mededeling op alle nieuwe Overeenkomsten alsook op alle nog lopende Overeenkomsten voor zover deze worden uitgevoerd na de dag der mededeling.
12.3 Indien de Cliënt niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Cliënt het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13 Toepasselijke recht en geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Startpunt Begaafd partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Cliënt zijn woonplaats in het buitenland heeft.
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.